Church Dedications Glossary

Slovníček zasvěcení kostelů

This translation glossary of around 220 church, chapel and religious item dedications has been compiled with history and related disciplines in mind. It is part of a much larger project to develop a translation dictionary of archaeological and historical terms, and is still a working document. All of the Czech entries below have been seen in published contexts – comments, corrections and additions are all welcome! Please send them here.

Tento překladatelský slovníček obsahující okolo 220 hesel týkajících se zasvěcení kostelů, kaplí, soch atp. byl sestaven jako pomoc historiickým a souvisejícím vědám. Je součástí mnohem většího projektu stále se vyvíjejícího překladatelského slovníku archeologických a historických termínů. Všechna česká hesla mohla být viděna v uveřejněných souvislostech – komentáře, opravy a další hesla jsou vítána! Podělte se, prosím, zde.

Alternatives are separated thus: /
Optional words are given in brackets: ( )
Alternative names of patrons are given in square brackets: [ ]

Kostel/kaple/socha… atd.

Church/Chapel/statue etc. of…

Archanděla Michala the Archangel Michael
Božího hrobu the Holy Sepulchre
Božího těla Corpus Christi
Božského prozřetelnosti Divine Providence
Božského Spasitele the Divine Saviour
Čtrnácti sv. pomocníků the Fourteen Holy Helpers
Korunování P. Marie the Coronation of Our Lady / the Crowning
of the Blessed Virgin Mary
Kralovny nebes the Queen of Heaven
Krista Dobrého Pastýře Christ the Good Shepherd
Krista Krále Christ the King
Krista Salvátora Christ the Saviour
Křížové cesty the Way of the Cross
Madony the Madonna
Matky Boží the Mother of God
Nalezení sv. Kříže the Invention of the (Holy) Cross
Nanebevstoupení Páně the Ascension
Nanebevzeti Panny Marie the Assumption (of the Virgin)
Narození Páně the Nativity [the Birth of Our Lord]
Narození P. Marie the Nativity/Birth of Our Lady
Navštívení P. Marie the Visitation of the Blessed Virgin Mary
Nejsvětějšího srdce Páně the Most Sacred Heart (of the Lord/of Jesus)
Nejsvětější Trojice the (Most) Holy Trinity
Neposkvrněného početí (P. Marie) the Immaculate Conception
Obětování P. Marie the Sacrifice of Mary
P. Marie Our Lady, the Blessed Virgin Mary
P. Marie a Čtrnácti sv. pomocníků Our Lady & the Fourteen Holy Helpers
P. Marie a sv. Karla Velikého Our Lady & St Charles the Great
P. Marie Altöttingské Our Lady of Altötting [the Dear Lady of
Altötting]
P. Marie Andělské Our Lady of Angels
P. Marie Bolestné Our Lady of Dolours/Sorrows
P. Marie Božské prozřetelnosti Our Lady of Divine Providence
P. Marie Dešťové Our Lady of the Rains [Our Lady who Brings the Rain]
P. Marie Dobré Rady Our Lady of Good Counsel
P. Marie Karmelské Our Lady of (Mount) Carmel
P. Marie Karlovské Our Lady of Karlov
P. Marie Královny míru Our Lady Queen of Peace
P. Marie Loretánské Our Lady of Loretto
P. Marie pod řetězem na konci mostu Our Lady Beneath the Chain
P. Marie Pomocné Our Lady of (Prompt) Succour
P. Marie před Týnem Our Lady before Týn
P. Marie Růžencové Our Lady of the Rosary
P. Marie Sedmibolestné Our Lady of the Seven Dolo(u)rs / Mater
Dolorosa
P. Marie Sněžné Our Lady of the Snow(s)
P. Marie Šancovské Our Lady of the Ramparts
P. Marie Škapulířové Our Lady of the Scapular
P. Marie u Kajetánů Our Lady of Gaetano
P. Marie Ustavičné pomoci Our Lady of Perpetual Succour
P. Marie Ustavičné pomoci a sv. Kajetána Our Lady of Perpetual Succour & St
Cajetan/Gaetano
P. Marie v hradbách Our Lady-in-the-Ramparts/Walls
P. Marie Vítězné Our Lady Victorious
P. Marie Vyšehradské Our Lady of Vyšehrad
Pokory Panny Marie Our Lady of Humility
Povýšení svatého Kříže the Exaltation of the Holy Cross
Proměnění Paně the Transfiguration
Sedmibolestné P. Marie The Seven Sorrows/Dolours of Mary
Sedmi radostí P. Marie The Seven Joys of Mary
Stětí sv. Jana Křtitele the Decollation of St John the Baptist
Stigmatizace sv. Františka the Stigmatisation of St Francis
sv. Aloise St Aloysius
sv. Alžbety St Elizabeth
sv. Ambrože St Ambrose
sv. Anežky St Agnes
sv. Anežky České St Agnes of Bohemia
sv. Anežky Římské St Agnes of Rome
sv. Anny St Anne
sv. Anny Samotřetí St Anne of Samothrace
sv. Antonína St Anthony
sv. Antonína Opata St Anthony the Abbot [St Anthony of the
Desert]
sv. Antonína Paduánského St Anthony of Padua
sv. Apolináře St Apollinarius
sv. Apolináře a Markéty SS Apollinarius & Margaret
sv. Athanaše St Athanasius
sv. Augustína/Augustina St Augustine
sv. Barbory St Barbara
sv. Barbory a Rozálie SS Barbara & Rosalia
sv. Bartoloměje St Bartholomew
sv. Benedikta St Benedict
sv. Bernarda St Bernard
sv. Cecílie St Cecilia
sv. Cyrila a Metoděje SS Cyril & Methodius
sv. Dominika St Dominic
sv. Ducha the Holy Ghost
sv. Eliáše St Elijah
sv. Emmerama St Emmeram/Emmeran
sv. Erasma St Erasmus
sv. Eustacha St Eustace
sv. Fabiána a Šebestiána SS Fabian & Sebastian
sv. Filipa a Jakuba SS Philip & James
sv. Floriána St Florian
sv. Floriána a Isidora SS Florian & Isidore
sv. Františka Saleského St Francis de Sales
sv. Františka Serafínského St Francis the Seraphic Father
sv. Františka z Assisi St Francis of Assisi
sv. Frantíška a Viktora SS Francis & Victor
sv. Františka Xaverského St Francis Xavier
sv. Gabriela St Gabriel
sv. Gereona St Gereon
sv. Gotharda St Gotthard
sv. Haštala St Castulus
sv. Havla St Gall
sv. Hedviky St Hedwig
sv. Hipolyta/Hypolita St Hippolytus
sv. Huberta St Hubert
sv. Chyše the Holy House (at Loretto)
sv. Ignáce St Ignatius
sv. Ignáce z Loyoly St Ignatius of Loyola
sv. Isidora St Isidore
sv. Iva St Ives / Yves
sv. Iva St Ivo /Yvo/Yves
sv. Ivana St Ivan (of Bohemia)
sv. Jáchyma St Joachim
sv. Jakuba St James
sv. Jakuba Většího St James the Great
sv. Jakuba Menšího St James the Less
sv. Jana St John
sv. Jana a Pavla SS John & Paul
sv. Jana Evangelisty St John the Evangelist [St John the Divine]
sv. Jana Křtitele St John the Baptist
sv. Jana Nepomuckého St John of Nepomuk
sv. Jana Sarkandera St John Sarkander
sv. Jana z Kříže St John of the Cross
sv. Jana Zlatoústého St John Chrysostom
sv. Jenovéfu Brabantskou St Genevieve of Brabant
sv. Jeronýma St Jerome
sv. Jiljí St Giles
sv. Jindřicha St Henry
sv. Jindřicha a Kunhuty SS Henry & Cunegundes/Kundegunda
sv. Jiří St George
sv. Josefa St Joseph
sv. Kája a Krispa SS Crispus & Gaius
sv. Kajetána St Cajetan / Gaetano
sv. Karla Boromejského St Charles Borromeo
sv. Karla Velikého St Charles the Great
sv. Kateřiny St Catherine
sv. Kateřiny Sienské St Catherine of Siena
sv. Kláry St Clare
sv. Klementa Hofbauera St Clement (Maria) Hofbauer
sv. Klimenta St Clement
sv. Kosmy a Damiána SS Cosmas & Damian
sv. Krispa St Crispus
sv. Kryštofa St Christopher
sv. Kříže the Holy Rood [the Holy Cross]
sv. Kunhuty St Cunegundes / Kundegunda
sv. Lazara St Lazarus
sv. Leopolda St Leopold
sv. Linharta St Leonard
sv. Longina St Longinus
sv. Ludmily St Ludmilla
sv. Luitgardy St Luitgard
sv. Lukáše St Luke
sv. Magnuse St Magnus
sv. Marka St Mark
sv. Markéty St Margaret
sv. Martina St Martin
sv. Martina, Cyrila a Metoděje SS Martin, Cyril & Methodius
sv. Martina ve zdi St Martin-in-the-Wall
sv. Maří Magdalény/Magdaleny St Mary Magdalene
sv. Matěje St Matthias
sv. Matouše St Matthew
sv. Michaela St Michael
sv. Michala St Michael
sv. Mikuláše St Nicholas
sv. Mikuláše Tolentinského St Nicholas of Tolentino
sv. Moniky St Monica
sv. Mořice St Maurice
sv. Mořice Thébského St Maurice of Thebes
sv. Norberta St Norbert
sv. Notburgy St Notburga/Nothburge
sv. Oldřicha St Ulrich
sv. Ondřeje St Andrew
sv. Ondřeje Avellinského St Andrew Avellino
sv. Osvalda St Oswald
sv. Ottona St Ottone
sv. Pankráce St Pancras
sv. Pavla St Paul
sv. Pavla a Antonína SS Paul & Anthony
sv. Petra St Peter
sv. Petra a Pavla SS Peter & Paul
sv. Petra z Alkantary St Peter of Alcántara
sv. Pět bratří z Hnězdna the Five Holy Brothers of Gniezno
sv. Prokopa St Procopius
sv. Rafaela archanděla St Raphael the Archangel
sv. Remigia St Remigius
sv. Rocha St Roch/Roque
sv. Rocha, Šebestiána a Rosalie SS Roch/Roque, Sebastian & Rosalia
sv. Rozálie St Rosalia
sv. Růženy Limanské, Fabiána a Šebestiána SS Rose of Lima, Fabian & Sebastian
sv. Řehoře Naziánského St Gregory of Nazianus/Naziansen
sv. Řehoře Velikého Pope St Gregory the Great
sv. Salvatora the Holy Saviour
sv. Stanislava St Stanislaus
sv. Šebestiána St Sebastian
sv. Šimona St Simon
sv. Šimona a Judy SS Simon & Jude
sv. Štěpána St Stephen
sv. Tekly St Thecla
sv. Terezie St Teresa
sv. Terezie z Avily St Teresa of Avila [St Teresa of Jesus]
sv. Tomáše St Thomas
sv. Tomáše Apoštola St Thomas the Apostle
sv. Tomáše z Canterbury St Thomas of Canterbury [St Thomas
Becket]
sv. Tomáše z Villanovy St Thomas of Villanueva
sv. Trojice the Holy Trinity
sv. Trojice a Čtrnácti svatých pomocníků the Holy Trinity & the Fourteen Holy Helpers
sv. Urbana St Urban
sv. Uršuly a Erharda SS Ursula & Erhard
sv. Václava St Wenceslas
sv. Valentina St Valentine
sv. Vavřince St Lawrence
sv. Vendelína St Wendelinus
sv. Veroniky St Veronica
sv. Vincenta St Vincent
sv. Voršily St Ursula
sv. Víta St Vitus
sv. Víta, Václava a Vojtěcha SS Vitus, Wenceslas & Adalbert
sv. Vitala St Vitalis
sv. Vojtěcha St Adalbert
sv. Voršily St Ursula
Všech svatých All Saints
Zesnutí P. Marie Dormition of the Virgin
Zvěstování P. Marie the Annunciation

The contributions of numerous friends and colleagues have been invaluable
in compiling this glossary. Many thanks to you all!

 

Last updated: March 8th 2016